Važenje vozačkih dozvola R. Srbije u inostranstvu

Važenje vozačkih dozvola R. Srbije u inostranstvu

Ažurirano 24.05.2020.

 1. Azerbejdžan – nacionalna vozačka dozvola Srbije, čija važnost nije istekla, važeća je na teritoriji Azerbejdžana. U slučaju regulisanog boravka u Azerbejdžanu, nacionalna dozvola se menja za azerbejdžansku. Za zamenu dozvole potrebno je priložiti nacionalnu dozvolu sa notarijalnim prevodom na azerbejdžanski jezik, lekarsko uverenje i dokaz o uplaćenoj taksi.
 2. Albanija – postoji Sporazum o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola (20.10.2015.g). Priznaje se važeća domaća vozačka dozvola tokom tranzita ili kraćeg boravka. Državljanin Srbije koji ima odobren boravak u Albaniji može zameniti važeću vozačku dozvolu za albansku vozačku dozvolu. U tom slučaju nije potrebna provera teoretskog znanja ili polaganje praktičnog dela vozačkog ispita, ali se prilaže uverenje o zdravstvenoj i psiho-fizičkoj sposobnosti da je lice sposobno da upravlja vozilom.
 3. Australija – korišćenje nacionalnih vozačkih dozvola drugih zemalja na teritoriji Australije u nadležnosti je federalnih država. Propisi federalnih država su istovetni, tako da stranci koji ne poseduju vizu za stalni boravak, biznismeni ili lica sa privremenom radnom dozvolom, mogu upravljati motornim vozilom sa njihovom nacionalnom vozačkom dozvolom, uz posedovanje međunarodne vozačke dozvole ili prevoda iste na engleski jezik. U slučaju prestanka pomenutog statusa (dobijanje stalnog prebivališta ili državljanstva Australije) strani državljanin je u obavezi da pribavi australijsku dozvolu u roku od tri meseca od prestanka ranijeg, odnosno sticanja novog statusa. Državljani Srbije koji imaju regulisan boravak u Australiji, stariji od 25 godina, mogu da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za vozačku dozvolu Australije, u kategoriji za putnička vozila i motocikle, bez obaveze polaganja vozačkog ispita;
 4. Austrija – nosiocima vozačke dozvole Srbije na novom obrascu nije potrebna međunarodna vozačka za upravljanje motornim vozilom prilikom tranzita ili ulaska na teritoriju Republike Austrije. Državljani Srbije koji imaju regulisan boravak u Austriji, mogu da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za vozačku dozvolu Austrije za sve kategorije upravljanja vozilom.
 5. Belgija – vozačka dozvola Srbije na novom obrascu može se koristiti u tranzitu i za vreme privremenog boravka u Belgiji (najviše tri meseca), uz međunarodnu vozačku dozvolu. Posle navedenog roka, propisana je obaveza zamene za belgijsku dozvolu;
 6. Belorusija – vozačka dozvola Srbije na novom obrascu može se koristiti za vreme privremenog boravka u Belorusiji, pod uslovom da odgovara zahtevima Bečke konvencije o drumskom saobraćaju (1968. godina). Ukoliko ne ispunjava zahteve iz Konvencije, mora se posedovati overeni prevod na ruski ili beloruski jezik. U slučaju odobrenja stalnog boravka, dozvola se mora zameniti u roku od 90 dana od dana odobrenja;
 7. Bosna i Hercegovina – državljani Srbije mogu upravljati motornim vozilom na teritoriji Federacije BiH koristeći vozačku dozvolu Srbije na novom obrascu za vreme privremenog boravka ili u tranzitu, izuzev za vozila za koja važi kategorija B1. U Republici Srpskoj koristi se vozačka dozvola na novom obrascu, bez obaveze posedovanja međunarodne vozačke dozvole;
 8. Brazil – pored vozačke dozvole Srbije je neophodno i posedovanje međunarodne vozačke dozvole tokom prvih 180 dana boravka. Po isteku pomenutog perioda obavezna je zamena za brazilsku vozačku dozvolu;
 9. Bugarska – vozačka dozvola Srbije na novom obrascu važeća je za upravljanje motornim vozilom za tranzit ili tokom privremenog boravka u Bugarskoj;
 10. Velika Britanija – državljani Srbije tokom privremenog boravka u Velikoj Britaniji (maksimum do 12 meseci od trenutka ulaska), odnosno tranzita, mogu sa važećom nacionalnom vozačkom dozvolom upravljati motornim vozilima kao što su motorcikli, vozila do 3,5 tona ili do 8 sedišta, bez posedovanja međunarodne vozačke dozvole. Sa nacionalnom vozačkom dozvolom tokom privremenog boravka mogu upravljati i vozilima veće kategorije (kamioni, autobusi) koja je navedena u vozačkoj dozvoli, ukoliko su tim vozilima ušli u Veliku Britaniju i ukoliko su ta vozila registrovana van Velike Britanije. Ukoliko je u pitanju boravak duži od 12 meseci, podnosi se zahtev za britansku vozačku dozvolu, što podrazumeva i polaganje vozačkog ispita. Navedeno se odnosi na bilo koju vrstu važećih nacionalnih vozačkih dozvola, bez obzira da li je na starom ili novom obrascu;
 11. Vijetnam – vozačke dozvole Srbije, kao i međunarodne dozvole, ne važe u Vijetnamu;
 12. Grčka – priznaje se vozačka dozvola Srbije na novom obrascu. U slučaju dužeg boravka u Grčkoj neophodno je dozvolu zameniti za grčku, što podrazumeva i polaganje vozačkog ispita;
 13. Gruzija – priznaju se vozačke dozvole Srbije na novom obrascu u trajanju do godinu dana od dana ulaska na teritoriju Gruzije. Po proteku tog roka, dozvola se može zameniti za gruzijsku bez polaganja testa, ali sa rokom važenja same dozvole.
 14. Danska – Državljani Srbije koji regulišu svoj boravak, mogu izvršiti direktnu zamenu srpske za dansku   vozačku dozvolu, za kategoriju B, bez obaveze ponovnog polaganja vozačkog ispita.
 15. Estonija – priznaje se vozačka dozvola Srbije na novom obrascu prilikom tranzita ili privremenog boravka u Estoniji. U slučaju stalnog boravka, dozvola važi godinu dana od datuma odobrenja stalnog boravka;
 16. Zambija – državljanima Srbije, do 90 dana od dana ulaska, nije potrebna međunarodna vozačka dozvola. U navedenom periodu može se zatražiti zambijska vozačka dozvola;
 17. Izrael – priznaju se vozačke dozvole Srbije na novom obrascu u trajanju do godinu dana od dana ulaska na teritoriju Izraela, uz posedovanje važećeg pasoša i dokaza o boravku. Po proteku tog roka, dozvola se može zameniti za izraelsku, uz polaganje testa;
 18. Indija – vozačka dozvola Srbije se može koristiti do mesec dana. Po isteku navedenog perioda, potrebno je da se poseduje međunarodna vozačka dozvola ili da se podnese zahtev za izdavanje indijske dozvole;
 19. Irska – državljani Srbije tokom privremenog boravka u Irskoj (maksimum do 12 meseci od trenutka ulaska), odnosno tranzita, mogu sa važećom nacionalnom vozačkom dozvolom upravljati motornim vozilima kao što su motorcikli, vozila do 3,5 tona ili do 8 sedišta, bez posedovanja međunarodne vozačke dozvole. Sa nacionalnom vozačkom dozvolom tokom privremenog boravka mogu upravljati i vozilima veće kategorije (kamioni, autobusi) koja je navedena u vozačkoj dozvoli, ukoliko su tim vozilima ušli u Irsku i ukoliko su ta vozila registrovana van Irske. Ukoliko je u pitanju boravak duži od 12 meseci, podnosi se zahtev za irsku vozačku dozvolu, što podrazumeva i polaganje vozačkog ispita. Navedeno se odnosi na bilo koju vrstu važećih nacionalnih vozačkih dozvola, bez obzira da li je na starom ili novom obrascu ;
 20. Island – priznaje se vozačka dozvola Srbije na novom obrascu i sa njom je moguće upravljati vozilom do 3 meseca, koliko traje i period boravka na Islandu bez vize. Međunarodna vozačka dozvola je obavezna.
 21. Italija – u ovom momentu mije moguća zamena vozačkih dozvola, jer je Sporazum o priznavanju i zameni vozačkih dozvola između Srbije i Italije prestao da važi 8.4.2018. godine. U toku su pregovori između nadležnih organa Srbije i Italije o produženju ovog sporazuma;
 22. Japan – ne priznaje vozačke dozvole Srbije, niti međunarodne dozvole koju izdaje AMSS na obrascu koji je usklađen sa Međunarodnom konvencijom o saobaćaju na putevima (1968) kojoj Japan nije pristupio. Građanima se savetuje da tokom boravka u Japanu ne upravljaju motornim vozilima sa ovim dozvolama, s obzirom da nisu priznate. Japanski organi su veoma striktni u primeni propisa, a sankcije su novčane kazne koje se mogu nepovoljno odraziti na buduće boravke u Japanu. Državljani Srbije koji imaju odobren boravak u Japanu, ukoliko žele da upravljaju motornim vozilom potrebno je da podnesu zahtev za zamenu vozačke dozvole iz Srbije u japansku vozačku dozvolu. Za ovaj postupak japanski organi zahtevaju original srpske vozačke dozvole sa podatkom o tome kada je prvi put dobijena dozvola koja može biti u formi dodatne potvrde, overen prevod srpske vozačke dozvole na japanski jezik, original pasoša na uvid kojim se dokazuje da je lice nakon polaganja vozačkog ispita u Srbji uzastopno boravilo tri meseca (može stari pasoš) i kopija prijave boravka u Japanu sa adresom boravka. U postupku zamene podnosilac zahteva će biti u obevezi da položi dodatni usmeni i praktični ispit za koji je potrebno znanje japanskog jezika ili osobe koja će pružiti uslugu prevođenja o trošku podnosioca zahteva. Mogući su i dodatni zahtevi japanske strane koji se mogu razlikovati od grada do grada, pa ih je potrebno proveriti u svakom konkretnom slučaju.;
 23. Južnoafrička Republika – radi upravljanja motornim vozilom, pored nacionalne vozačke dozvole, neophodno je posedovati međunarodnu vozačku dozvolu, odnosno zvanični prevod iste na engleski jezik sačinjen kod diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije u JAR. Opšti preduslov je da su nacionalna ili međunarodna vozačka dozvola izdati pre datuma odobrenja privremenog ili stalnog boravka;
 24. Kanada – vozačka dozvola Srbije na novom obrascu može se koristiti samo u određenom vremenskom periodu, zavisno od provincijskih propisa (Britanska Kolumbija do 6 meseci, Ontario do 3 meseca, Kvebek do 6 meseci, Alberta do 12 meseci itd.). Nakon isteka propisanog perioda, pored nacinalne, neophodna je i međunarodna vozačka dozvola;
 25. Katar – Srpski državljani koji turistički borave u Državi Katar, pored vozačke dozvole Srbije, moraju posedovati i međunarodnu vozačku dozvolu. Državljanima Srbije koji imaju regulisan boravak u Državi Katar priznaje se nacionalna vozačka dozvola, uz mogućnost direktne zamene za vozačku dozvolu Države Katar.
 26. Kina – vozačke dozvole Srbije, kao i međunarodne dozvole, nemaju pravnu važnost. Zakonska je obaveza da se mora lično podneti zahtev za izdavanje kineske privremene vozačke dozvole sa rokom važenja do 3 meseca i bez mogućnosti produžavanja;
 27. Kipar – sa srpskom vozačkom dozvolom na novom obrascu može se upravljati motornim vozilom do šest meseci od ulaska u Kipar. Po isteku navedenog perioda, mora se zameniti kiparskom vozačkom dozvolom;
 28. Republika Koreja – priznaju vozačke dozvole Srbije na novom obrascu, ali je nephodno da se poseduje i međunarodna vozačka dozvola. Rok važenja obe dozvole je godinu dana od datuma ulaska u R.Koreju;
 29. Kuvajt,  Jemen, Bahrein, Saudijska Arabija – srpski državljani koji imaju posetilačku vizu, pored vozačke dozvole Srbije, moraju posedovati i međunarodnu vozačku dozvolu;
 30. Letonija
  1. U Letoniji može upravljati motornim vozilom samo lice koje poseduje:
   1. vozačku dozvolu koju je izdala neka od država članica EU ili država članica Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA);
   2. vozačku dozvolu u kojoj su naznačene kategorije za koje dozvola važi, u skladu sa Konvencijom o drumskom saobraćaju iz 1968;
   3. vozačku dozvolu u kojoj nisu navedene kategorije vozača u skladu sa Konvencijom o drumskom saobraćaju iz 1968. Sa takvom vozačkom dozvolom vozač može da upravlja samo motornim vozilima koja odgovaraju B kategoriji, pod uslovom da u državi u kojoj je izdata, takva dozvola omogućava upravljanje automobilom. Ukoliko u vozačkoj dozvoli nije upisana latiničnim slovom kategorija za koju dozvola važi, vozač je obavezan da pokaže prevod dozvole na letonski jezik overen od strane javnog beležnika.
  2. Strani državljani na boravku u Letoniji dužem od godinu dana dužni su da nacionalnu vozačku dozvolu zamene, osim ako se ne radi o dozvolama koju je izdala neka zemlja članica EU ili zemlja članica EFTA, ili se radi o licima koja uživaju diplomatsko-konzularne imunitete i privilegije;
 31. Luksemburg – vozačka dozvola Srbije na novom obrascu može se koristiti za vreme privremenog boravka u Luksemburgu;
 32. Litvanija – vozačke dozvole Srbije na novom obrascu mogu se koristiti kao važeće za upravljanje motornim vozilom ako lice nema regulisan boravaka u Litvaniji;
 33. Lihtenštajn – preporuka je da vozači koji putuju iz Srbije u Kneževinu Lihtenštajn pribave i međunarodnu vozačku dozvolu;
 34. Mađarska – priznaje vozačke dozvole Srbije na novom obrascu. Lica koja regulišu boravak u Mađarskoj ( privremeni ili stalni) mogu nacionalnu vozačku dozvolu da koriste do godinu dana od dana odobrenog boravka, nakon čega moraju istu da zamene za mađarsku vozačku dozvolu;
 35. Malta – priznaje vozačke dozvole Srbije i nije potrebna međunarodna vozačka dozvola. Nacionalna vozačka dozvola može se koristiti najduže u trajanju od jedne godine, nakon čega je obavezna zamena za maltešku vozačku dozvolu;
 36. Moldavija – priznaje vozačke dozvole Srbije na novom obrascu za putovanje ili tranzit;
 37. Monako – za upravljanje motornim vozilima, pored nacionalne, potrebna je i važeća međunarodna vozačka dozvola;
 38. Mongolija – vozačke dozvole Srbije na novom obrascu ne mogu se koristiti za upravljanje motornim vozilom;
 39. Norveška – vozačka dozvola Srbije na novom obrascu važi uz posedovanje međunarodne vozačke dozvole u trajanju od 3 meseca;
 40. Namibija – ne priznaje se vozačka dozvola Srbije. Za upravljanje motornim vozilom na teritoriji Namibije neophodno je dozvolu prevesti na engleski jezik i, potom, izvaditi međunarodnu vozačku dozvolu u Auto moto savezu u Vindhuku, Namibija;
 41. Nemačka – radi upravljanja motornim vozilom u Nemačkoj je pored nacionalne vozačke dozvole, neophodno posedovati međunarodnu vozačku dozvolu, odnosno zvanični prevod iste sačinjen kod ovlašćenog organa Srbije ili AMSS. Državljani Srbije koji imaju regulisan boravak u Nemačkoj u trajanju od najmanje 185 dana, mogu da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za nemačku vozačku dozvolu, bez obaveze polaganja vozačkog ispita, za sve kategorije upravljanja vozilom ;
 42. Nigerija, Uganda, Burundi, Ruanda – ne priznaju se inostrane vozačke dozvole. Obaveza je da se pribavi njihova nacionalna dozvola;
 43. Nikaragva – priznaju se vozačke dozvole Srbije do isteka roka njihovog važenja. Nakon isteka roka važenja, mora se zatražiti nikaragvanska vozačka dozvola;
 44. Oman – priznaje vozačke dozvole Srbije na novom obrascu ali je neophodno da se poseduje međunarodna vozačka dozvola;
 45. Palestina – državljanima Srbije za upravljanje motornim vozilima, pored nacionalne, potrebna je i važeća međunarodna vozačka dozvola;
 46. Paragvaj – vozačku dozvolu Srbije na novom obrascu moguće je koristiti za upravljanje motornim vozilom samo u periodu trajanja vize;
 47. Peru – priznaju vozačke dozvole Srbije na novom obrascu do 6 meseci dana od dana legalnog ulaska i boravka. Vozačka dozvola se može zameniti za peruansku iste kategorije za upravljanje motornim vozilom ukoliko Odeljenju za vozačke dozvole Direkcije za saobraćaj i bezbednost na putevima prezentira pasoš R.Srbije sa pečatima njihovih organa o legalnom ulasku i boravku i priloži sledeća dokumenta:
  • potvrdu o psihosomatskoj sposobnosti;
  • potvrdu MUP-a Srbije o autentičnosti iste, uz naznaku kategorije vozila kojima može upravljati ( uz zvaničan prevod na španski i overu od strane našeg diplomatsko-konzularnog predstavništva);
  • potvrdu o položenom ispitu o pravilima putnog tranzita i transporta, u skladu sa kategorijom vozačke dozvole koja se zamenjuje;
  • kopija ličnog dokumenta ( lične karte za strance);
  • potvrda o uplati takse.
 48. Poljska – vozačka dozvola Srbije na novom obrascu se može koristiti u tranzitu ili u periodu od 6 meseci od dana dobijanja stalnog ili privremenog boravka, ali ne duže od roka važenja vozačke dozvole. Naša vozačka dozvola može se zameniti za poljsku uz plaćanje takse i njen povraćaj MUP-u Srbije;
 49. Portugalija – priznaje se vozačka dozvola Srbije na novom obrascu, izuzev u slučaju iznajmljivanja ( rentiranja) vozila kada je potrebna međunarodna vozačka dozvola;
 50. Rumunija – priznaje se vozačka dozvola Srbije na novom obrascu. Nije potrebna međunarodna vozačka dozvola;
 51. Ruska Federacija – lica koja privremeno borave na teritoriji Ruske Federacije imaju pravo da upravljaju motornim vozilom sa međunarodnom ili nacionalnom vozačkom dozvolom koja odgovora uslovima Bečke konvencije o drumskom saobraćaju (08.11.1968.), i na kojoj je tekst napisan latiničnim pismom. S obzirom da poleđina obrasca nove vozačke dozvole sadrži ćirilički tekst, preporučuje se posedovanje overenog prevoda na ruski jezik.
  U slučaju kada lica dolaze u Rusku federaciju na stalno boravak, nacionalna vozačka dozvola koju poseduju smatra se nevažećom po isteku 60 dana od dana dobijanja dozvole za stalni boravak, ukoliko je dozvola boravka dobijena u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Ruske Federacije, a zamena za rusku vrši se na propisan način;
 52. SAD – vozačku dozvolu Srbije na novom obrascu moguće je koristiti za upravljanje motornim vozilom u SAD za vreme trajanja vize, odnosno posete, a najduže godinu dana od dana ulaska u SAD. Nova vozačka dozvola omogućava našim državljanima, koji imaju regulisan boravak u SAD, da bez uzimanja časova vožnje, polažu testove i vozački ispit. Imaoci vozačkih dozvola na starom obrascu moraju posedovati međunarodnu vozačku dozvolu. Sa novom vozačkom dozvolom može se rentirati automobil tokom turističkog boravka. Ukazujemo da pojedine savezne države SAD imaju posebna pravila ili ograničenja u pogledu mogućnosti korišćenja srpske vozačke dozvole;
 53. Severna Makedonija – postoji Sporazum o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola (18.11.2014.g.). Priznaje se važeća domaća vozačka dozvola tokom tranzita ili kraćeg boravka.
  Državljanin Srbije koji ima odobren boravak u Makedoniji može zameniti važeću vozačku dozvolu za makedonsku vozačku dozvolu. U tom slučaju nije potrebna provera teoretskog znanja ili polaganje praktičnog dela vozačkog ispita, ali se prilaže uverenje o zdravstvenoj i psiho-fizičkoj sposobnosti da je lice sposobno da upravlja vozilom.
 54. Slovačka – priznaje vozačke dozvole Srbije na novom obrascu tokom tranzita ili privremenog boravka;
 55. Slovenija – Važeću vozačku dozvolu za slovenačku vozačku dozvolu može zameniti državljanin Srbije koji u Sloveniji ima prijavljeno prebivalište duže od šest meseci, ukoliko ispunjava druge zakonom propisane uslove za vožnju motornog vozila (propisana starost, lekarsko uverenje itd.).
  Rok za zamenu vozačke dozvole je godinu dana od dana prijave boravka u Sloveniji, a ukoliko se ne zameni u navedenom roku čini se prekršaj za koji je predviđena novčana kazna od 500,00 evra. Slovenačka vozačka dozvola će se izdati nakon što vozač položi praktični deo vozačkog ispita za one kategorije vozila za koje već ima pravo voziti.
 56. Sudan – priznaje vozačke dozvole Srbije na novom obrascu do 90 dana od dana ulaska. Nije potrebna međunarodna vozačka dozvola. U navedenom periodu može se zatražiti sudanska vozačka dozvola;
 57. Turska – tretira vozačke dozvole Srbije kao važeće za vreme privremenog boravka ili tranzita. Ukoliko se duže boravi u Turskoj, uz posedovanje vozačke dozvole, potrebno je imati i overeni prevod originala vozačke dozvole, overen od strane notara ili diplomatsko-konzularnog predstavništva;
 58. Tajland – ne priznaju se vozačke dozvole Srbije na novom obrascu;
 59. Ujedinjeni Arapski Emirati – Državljani Srbije koji imaju regulisan privremeni ili stalni boravak u UAE, mogu da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za vozačku dozvolu UAE, bez obaveze polaganja vozačkog ispita
 60. Ukrajina – vozačka dozvola Srbije na novom obrascu može se koristiti za upravljanje motornim vozilom. U slučaju odobrenja privremenog boravka u Ukrajini, neophodno je posedovanje međunarodne vozačke dozvole;
 61. Filipini – priznaju vozačke dozvole R.Srbije na novom obrascu, bez međunarodne vozačke dozvole, do 90 dana od dana dolaska. Posle tog roka, u obavezi su da sa engleskim prevodom dozvole, koji će overiti Ambasada Srbije, podnesu zahtev za izdavanje filipinske dozvole sa rokom važenja od dana podnošenja zahteva do roka do koga važi srpska dozvola;
 62. Finska – priznaje vozačke dozvole Srbije na novom obrascu prilikom tranzita ili privremenog boravka u Finskoj. U slučaju stalnog boravka, vozačka dozvola važi u periodu od dve godine od datuma odobrenja stalnog boravka;
 63. Francuska – državljanima Srbije, pored nacionalne, potrebna je i važeća međunarodna vozačka dozvola;
 64. Holandija – pored vozačke dozvole Srbije neophodno je posedovanje međunarodne vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom;
 65. Hrvatska – za državljane Srbije, koji poseduju važeću vozačku dozvolu, nije potrebna međunarodna vozačka dozvola;
 66. Crna Gora – priznaje vozačke dozvole Srbije na novom obrascu;
 67. Češka – priznaje vozačke dozvole Srbije na novom obrascu za kraći boravak u svrhu turizma, poslovnog boravka ili tranzita. U slučaju namere dužeg boravka, lice ima rok od 3 meseca da dozvolu zameni za češku;
 68. Čile – pored vozačke dozvole Srbije neophodno je posedovanje međunarodne vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom, izuzev u slučaju tranzita ili privremenog turističkog boravka. U navedenom drugom slučaju, nacionalna vozačka dozvola važi samo za kategoriju B, u periodu važenja dozvole za turistički boravak. Sud lokalne policije može zahtevati zvaničan prevod vozačke dozvole stranca. Strani državljani sa boravkom u Čileu, koji imaju nacionalne vozačke dozvole, mogu podneti zahtev za izdavanje čileanski vozačke dozvole ako ispunjavaju starosni uslov i ostale važeće kriterijume za izdavanje dozvole;
 69. Švajcarska Konfederacija – pored nacionalne vozačke dozvole potrebna je i međunarodna vozačka dozvola za boravak u kraćem periodu. Državljani Srbije koji imaju regulisan boravak u Švajcarskoj, u obavezi su da u roku od godinu dana od dana prijave boravka u Švajcarskoj, podnesu zahtev za izdavanje švajcarske dozvole. Za dobijanje ove dozvole, polaže se tzv. „kontrolna vožnja”. Ukoliko ne zadovolje na ovoj proveri, moraju da polažu kompletan vozački ispit;
 70. Švedska – U skladu sa švedskim propisima, vozačke dozvole izdate u državama koje nisu članice Evropske unije, koje nemaju tekst na engleskom, francuskom, ili nemačkom jeziku nisu priznate u Kraljevini Švedskoj. Državljani Srbije koji turistički borave u Kraljevini Švedskoj mogu da koriste srpsku vozačku dozvolu uz prevod ovlašćenog sudskog tumača na engleski, francuski ili nemački jezik ili međunarodnu vozačku dozvolu. Lica koja imaju odobren duži boravak, mogu nacionalne vozačke dozvole pod navedenim uslovima da koriste samo tokom prve godine boravka, nakon čega su u obavezi da, saglasno švedskim propisima, polože potrebne ispite za dobijanje švedske vozačke dozvole;
 71. Španija – postoji sporazum o zameni vozačkih dozvola. Državljani Srbije koji imaju regulisan boravak u Španiji, mogu da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za vozačku dozvolu Španije, bez obaveze polaganja vozačkog ispita.

Ažurirano 24.05.2020.

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com