Šta raditi kada nestane putna isprava (pasoš)?

Šta raditi kada nestane putna isprava (pasoš)?

» Shodno odredbi člana 42. Zakona o putnim ispravama (“Službeni glasnik RS” broj 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010 i 62/2014), lice koje izgubi putnu ispravu dužno je da bez odlaganja prijavi nestanak putne isprave najbližoj policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici Ministarstva unutrašnjih poslova.

» Nestalu putnu ispravu nadležni organ za izdavanje putne isprave će rešenjem proglasiti nevažećom

» Putna isprava proglašena nevažećom oglašava se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, o trošku lica čija se putna isprava oglašava.

» Nakon donošenja rešenja o proglašenju putne isprave nevažećom i dostavljanja istog „Službenom glasniku Republike Srbije„ , građanin će biti u mogućnosti da podnese zahtev za izdavanje nove putne isprave.

Prilikom prijave nestanka putne isprave građanin je dužan da priloži dokaz o uplaćenoj naknadi na ime republičke administrativne takse za prijavu nestanka putne isprave i dokaz o uplaćenoj naknadi za oglašavanje rešenja o proglašenju putne isprave nevažećom u ” Službenom glasniku Republike Srbije”.

naknada za prijavu nestanka putne isprave
uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: taksa
primalac: R.A.T
iznos: Republička administrativna taksa po tarifnom broju 1. i po tarifnom broju 9.
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta

naknada za oglašavanje rešenja o proglašenju putne isprave nevažećom u “Službenom glasniku Republike Srbije”

uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: troškovi oglašavanja
primalac: JP Službeni glasnik Republike Srbije – oglasno odeljenje
iznos: 798,00
žiro račun: 160-14944-58

NAPOMENA: Molimo vas da proverite cene u najbližoj stanici policije

Izvor: MUP RS

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com