Kineski turisti

Kineski turisti

Srbija je svr­sta­na u „Top pet pre­ko­mor­skih de­sti­na­ci­ja” na saj­mu u Pe­kin­gu, a u pr­va dva me­se­ca po­se­ti­lo je 105 od­sto vi­še tu­ri­sta iz Ki­ne u od­no­su na isti pe­ri­od pro­šle go­di­ne

Vest da je Sr­bi­ja na me­đu­na­rod­nom sa­mi­tu tu­ri­stič­kih de­sti­na­ci­ja odr­ža­nom u Pe­kin­gu osvo­ji­la na­gra­du i svr­sta­na u „Top pet pre­ko­mor­skih de­sti­na­ci­ja”, uz Salc­burg, Egi­pat, Ne­mač­ku i Polj­sku, si­gur­no je do­bar znak za do­ma­ći tu­ri­zam. Jer, ki­ne­sko tr­ži­šte je u ovom tre­nut­ku naj­ve­će tu­ri­stič­ko tr­ži­šte za ino­stra­na pu­to­va­nja sa pro­ce­nje­nih 127 pre­ko­mor­skih po­se­ta u ovoj go­di­ni.

Sa­mo u pr­va dva me­se­ca ove go­di­ne Sr­bi­ju je po­se­ti­lo 2.111 tu­ri­sta iz Ki­ne, što je rast od 105 od­sto. Naj­ve­ći broj do­la­za­ka ostva­ri­li su tu­ri­sti iz Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne – 11.570, a naj­ve­ći rast bro­ja tu­ri­sta za­be­le­ži­li smo iz Izra­e­la – 159 od­sto vi­še u od­no­su na pr­va dva me­se­ca pro­šle go­di­ne.

U ovom pe­ri­o­du Sr­bi­ju je po­se­ti­lo ukup­no 323.262 tu­ri­sta, a de­vi­zni pri­liv od tu­ri­zma je bio u po­ra­stu za 15 od­sto i iz­no­sio je 76 mi­li­o­na evra. Na­šu ze­mlju kao tu­ri­stič­ku de­sti­na­ci­ju iza­bra­lo je 136.000 stra­na­ca, što je 42 od­sto od ukup­nog bro­ja tu­ri­sta u ovom pe­ri­o­du. Pre­ma po­da­ci­ma Re­pu­blič­kog za­vo­da za sta­ti­sti­ku, u ja­nu­a­ru i fe­bru­a­ru je ostva­re­no vi­še od mi­li­on no­će­nja, što je 1,5 od­sto ma­nje ne­go pro­šle go­di­ne.

U Mi­ni­star­stvu tr­go­vi­ne, tu­ri­zma i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja ka­žu da su naj­po­se­će­ni­je ba­nje Vr­njač­ka, Sel­ters, Bu­ko­vič­ka i Ba­nja Vrd­nik, a ako je su­di­ti po bro­ju no­će­nja Ko­pa­o­nik, Zla­ti­bor, Ta­ra i Div­či­ba­re su stran­ci­ma naj­za­ni­mlji­vi­je pla­ni­ne u Sr­bi­ji.

Ka­ko je ra­ni­je za „Po­li­ti­ku” iz­ja­vio mi­ni­star Ra­sim Lja­jić, Sr­bi­ja će se i ove go­di­ne tru­di­ti da pri­vu­če tu­ri­ste iz Ki­ne, a jed­na od pred­no­sti je i bez­vi­zni re­žim sa ovom ze­mljom. Sr­bi­ja je ina­če je­di­na ze­mlja u Evro­pi ko­ja ima bez­vi­zni re­žim sa Ki­nom i ka­ko sma­tra­ju u re­sor­nom Mi­ni­star­stvu pra­vi re­zul­ta­ti i pri­ho­di u tu­ri­zmu sti­gli bi na­ja­vlje­nim otva­ra­njem di­rekt­ne avio-li­ni­je sa Pe­kin­gom.

– U Sr­bi­ju do­la­zi sve vi­še stra­na­ca, a na­ma su po­seb­no va­žni Ki­ne­zi. Oni mno­go vo­le da pu­tu­ju i po­zna­ti su da tro­še pu­no nov­ca. Čim bu­de otvo­ren di­rek­tan let od Be­o­gra­da do Pe­kin­ga ima­će­mo pra­vi bum Ki­ne­za – iz­ja­vio je mi­ni­star Lja­jić. Tu­ri­sti­ma iz Ki­ne su in­te­re­sant­ni na­ša isto­ri­ja i tra­di­ci­ja, a po­zna­to je da je reč o tu­ri­sti­ma ko­ji u ino­stran­stvu u pro­se­ku tro­še oko 400 evra dnev­no. Za­ni­ma­ju ih i na­še ka­fa­ne, kon­cer­ti i šo­ping.

Da je Sr­bi­ja sve in­te­re­sant­ni­ja za stra­ne tu­ri­ste mo­že se vi­de­ti na sva­kom ko­ra­ku. U glav­nom gra­du, či­ni se, ima ih vi­še ne­go ika­da, a do­bru re­kla­mu do­bi­li smo ne­dav­no ka­da je bri­tan­ski „Gar­di­jan” upra­vo Sr­bi­ju svr­stao u top 10 de­sti­na­ci­ja ko­je bi sva­ka­ko Bri­tan­ci tre­ba­lo da po­se­te po­sle breg­zi­ta.

Da pod­se­ti­mo, „Gar­di­jan” je na­po­me­nuo da je reč o neo­t­kri­ve­nom dra­gu­lju, ze­mlji ko­ja je atrak­tiv­na za one tu­ri­ste ko­ji vo­le ak­ti­van od­mor, za bi­ci­kli­ste i one ko­ji vo­le da pe­ša­če, ali i za lju­bi­te­lje isto­ri­je, do­bre hra­ne i kul­tu­re.

„Gar­di­jan” ni­je je­di­ni bri­tan­ski list ko­ji je pi­sao po­hval­no o tu­ri­stič­kom po­ten­ci­ja­lu Sr­bi­je. Sli­čan, ali op­šir­ni­ji tekst ob­ja­vljen je u bri­tan­skom „Te­le­gra­fu”, ko­ji ga je ob­ja­vio u čast Da­na dr­žav­no­sti Sr­bi­je.

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com