Prestanak državljanstva Republike Srbije otpustom

Prestanak državljanstva Republike Srbije otpustom

 član 28. Zakona glasi:

Državljaninu Republike Srbije državljanstvo Republike Srbije prestaje otpustom ako podnese zahtev za otpust i ako ispunjava sledeće uslove:

√ da je navršio 18 godina života;
√ da nema smetnji u pogledu vojne obaveze;
√ da je izmirio poreze i druge zakonske obaveze u Republici Srbiji;
√ da je regulisao imovinskopravne obaveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i dece prema licima koja žive u Republici Srbiji;
√ da se protiv njega u Republici Srbiji ne vodi krivični postupak za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, a ako je u Republici Srbiji osuđen ne kaznu zatvora – da je tu kaznu izdržao;
√ da ima strano državljanstvo ili dokaz da će biti primljen u strano državljanstvo.

• Uz zahtev za otpust podnosilac prilaže:

a) izvod iz matične knjige rođenih (i za dete ako je obuhvaćeno zahtevom);
b) dokaz o državljanstvu Republike Srbije:

√ uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6. meseci, ili
√ izvod iz matične knjige jugoslovenskih državljana koja se vodila u Saveznom ministarstvu unutrašnjih poslova, izdat u skladu sa Zakonom, ili
√ izvod iz matične knjige rođenih u kome je u skladu sa Zakonom upisana činjenica o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6. meseci.

v) dokaz da ima strano državljanstvo ili garanciju (zajamčenje) da će biti primljen u strano državljanstvo (i za dete ukoliko je obuhvaćeno zahtevom roditelja);
g) pisanu saglasnost drugog roditelja, ukoliko se istim zahtevom traži otpust iz državljanstva i za decu do navršene 18 godine života (potpis roditelja koji daje saglasnost mora biti overen od strane nadležnog suda ili opštinskog organa uprave u zemlji, ili DKP Republike Srbije);
d) pisana saglasnost deteta starijeg od 14. godina, koju potpisuje pred ovlašćenim licem nadležnog organa u Republici Srbiji ili pred DKP Republike Srbije, obrazac – prilog 10;
đ) pravosnažna sudska odluka o razvodu (ako su roditelji razvedeni) ili kopija overena od strane nadležnog organa u Republici Srbiji ili od strane DKP Republike Srbije (ovo u slučaju kad zahtev podnosi roditelj kome je dete pravosnažnom odlukom povereno na čuvanje i vaspitanje);
e) mišljenje nadležnog organa starateljstva u Republici Srbiji ili DKP Republike Srbije ako drugi roditelj ne da saglasnost za otpust deteta iz državljanstva, ili je nepoznatog prebivališta, ili je lišen poslovne sposobnosti ili roditeljskog prava;
ž) rešenje o potpunom usvojenju deteta u slučajevima kada se traži otpust iz državljanstva Republike Srbije za usvojenika do navršene 18. godine života (kada zahtev podnosi usvojilac koji je stranac prilaže i dokaz o stranom državljanstvu);
z) uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak u Republici Srbiji;
i) uverenje da je izmirio poreze i doprinose;
j) uverenje da je izmirio imovinsko pravne obaveze iz odnosa roditelja i dece od Centra za socijalni rad;
k) dokaz o uplaćenoj taksi.

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com