Pojmovnik carinskih termina

Pojmovnik carinskih termina

ATA karnet je međunarodni carinski tranzitni dokument koji u svetu sinonim pasoša za robu. Koristi se za pojednostavljenje privremenog uvoza, a u Srbiji ga može izdati Privredna Komora Srbije za postupak privremenog izvoza (i ponovnog uvoza robe u nepromenjenom stanju).

U praksi se najčešće koristi za privremeni uvoz/izvoz robe za sajamske izložbe, kao i robi namenjenoj za ličnu ili profesionalnu upotrebu, trgovačke uzorke, stručnu i naučnu opremu. Rok važnosti ovog dokumenta je do 12 meseci. Specifičnost ovog dokumenta ogleda se i u tome što se može koristiti bez angažovanja špeditera.

Bankarska garancija je bankarski uslužni posao kojim banka garantuje poveriocu da će dužnik uredno da izvrši svoju obavezu, tj. da će poveriocu da izmiri obavezu o dospeću ako to dužnik ne učini. Banka se kod ovih poslova pojavljuje u ulozi jemca.

Bescarinska zona je područje koje je obično smešteno pokraj međunarodne luke i na koje uvezena dobra mogu biti iskrcana, uskladištena i ponovno ukrcana bez plaćanja carine (customs duties) ili drugih vrsta posrednih poreza (indirect tax), uz uslov da ne budu uvezena u zemlju u kojoj se bescarinsko područje nalazi. Bescarinskim područjima obično se smatraju područja izvan državnog područja zemlje, kao i područja u kojima trgovci mogu da posluju bez ograničenja.

Carinarnica je organizacioni, odnosno područni organ u strukturi Uprave carina gde se u celini ili delimično mogu sprovesti sve ili pojedine carinske radnje utvrđene carinskim propisima.

Carinska kontrola obuhvata pojedine radnje koje preduzima carinski organ (u Republici Srbiji: Uprava carina), kao što su pregled robe, uzimanje uzoraka, kontrola postojanja i autentičnosti dokumentacije, pregled knjigovodstvenih i drugih dokumenata, pregled prevoznih sredstava, pregled prtljaga i druge robe koju jedno lice nosi sa sobom ili na sebi i sprovođenje službenih provera i sličnih radnji u cilju obezbeđivanja pravilne primene carinskih i drugih propisa.

Carinska plomba predstavlja carinsko obeležje koje se postavlja u određenim carinskim postupcima, kako bi se sprečilo neovlašćeno raspolaganje robom, i očuvala istovetnost robe. U carinska obeležja spadaju još i carinski štambilj i carinski pečat.

Carinska roba je roba koja se unosi ili prima u carinsko područje, kao i roba koja se iz tog područja izvozi ili šalje. Carinskom robom smatra se i roba koja tranzitira tim carinskim područjem, odnosno koja se prenosi preko tog carinskog područja.

Carinska tarifa je sistematizovani spisak roba sa stopama carine. Carinsku tarifu čine nomenklatura robe i stope, odnosno iznos carine propisane za pojedine robe u toj nomenklaturi.

Carinski agent je fizičko ili pravno lice registrovano za obavljanje delatnosti međunarodne špedicije, koje je Uprava carina ovlastila da sprovodi radnje u carinskom postupku ili u vezi sa tim postupkom.

Carinski dug je obaveza lica da plati iznos carine i drugih uvoznih dažbina za određenu robu, u skladu sa propisima.

Carinski nadzor je skup opštih mera i radnji Uprave carina u cilju sprovođenja carinskih i drugih propisa u odnosu na robu koja podleže carinskom nadzoru, uključujući mere za obezbeđenje istovetnosti robe od prispeća na carinsko područje do okončanja carinskog postupka (praćenje i čuvanje carinske robe, uzimanje uzoraka, prospekata, fotografija ili drugih podataka), stavljanje carinskih obeležja i overu propisanih dokumenata.

Carinski organ je nadležna organizaciona jedinica ili ovlašćeni službenik Uprave carina.

Carinski postupak je postupak stavljanja robe u slobodan promet, postupak tranzita, postupak carinskog skladištenja, postupak aktivnog oplemenjivanja, postupak prerade pod carinskom kontrolom, postupak privremenog uvoza, postupak pasivnog oplemenjivanja i postupak izvoza, gde učesnici u postupku stiču prava i obaveze vezane za robu.

Carinski prelaz je mesto određeno za uvoz, izvoz i tranzit robe, kao i za prelaz lica i prevoznih sredstava preko carinske linije na graničnom prelazu.

Carinski status je status robe u carinskom postupku, kojim se roba označava kao domaća ilistrana.

Carinsko područje obuhvata teritoriju, teritorijalne vode i vazdušni prostor iznad određene zemlje.

Carinsko skladište može biti javno skladište ili privatno skladište:
– javno skladište je carinsko skladište u kome lice može da skladišti robu
– privatno skladište je carinsko skladište namenjeno skladištenju robe držaoca skladišta

CITES konvencija (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore. Cilj ovog međunarodnog sporazuma jeste da se osigura da međunarodna trgovina primercima divljih životinja i biljaka, njihovim delovima i derivatima ne ugrozi opstanak istih vrsta u prirodi.

Crveni kontrolni prolaz koriste putnici koji prijavljuju sve što nose sa sobom, u putničkom prometu.

Deklarisanje je radnja kojom lice od carinskog organa zahteva, u propisanoj formi i na propisani način, sprovođenje odgovarajućeg carinskog postupka nad robom.

Deklarant (podnosilac deklaracije) je lice koje podnosi deklaraciju u svoje ime ili lice u čije ime se podnosi deklaracija.

Domaća roba je:
– roba u celini dobijena ili proizvedena u carinskom području
– roba uvezena iz drugih država koja je stavljena u slobodan promet
– roba dobijena ili proizvedena u carinskom području, ako je dobijena ili proizvedena od robe uvezene iz drugih država koja je stavljena u slobodan promet ili koja je u celini dobijena ili proizvedena u carinskom području, a sadrži robu uvezenu iz drugih država koja je stavljena u slobodan promet.

Držalac skladišta je lice kome je carinarnica odobrila da upravlja carinskim skladištem.
EUR 1 je obrazac koji predstavlja dokument od posebnog značaja za uvoznike jer ukazuje na moguće preferencijalno poreklo robe u njihovoj zemlji i samim tim umanjuje troškove carinjenja robe.

Fitosanitarna kontrola je kontrola kojoj na graničnim prelazima podležu pošiljke bilja, biljnih porizvoda i propisani objekti, sredstva za ishranu bilja i sredstva za zaštitu bilja u skladu sa Zakonom o zdravlju bilja, Zakonom o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta i Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja. Sprovodi je organ ministarstva nadležnog za poljoprivredu – fitosanitarna inspekcija.

Intelektualnu svojinu čine posebna, specifična prava koja imaju autori, pronalazači i ostali nosioci prava intelektualne svojine. Intelektualna svojina nije konkretno, materijalno vlasništvo nad nekim predmetom, već pravo, odnosno skup ovlašcenja koje pravni poredak zemlje priznaje nosiocu prava intelektualne svojine.

Јavno skladište je carinsko skladište u kome lice može da skladišti robu.

Korisnik skladišta je lice koje je prema deklaraciji obavezno da stavi robu u postupak carinskog skladištenja ili lice na koje su prava i obaveze tog lica prenete.

Krijumčarenje je kretanje robe preko carinske linije na skriven način i uz izbegavanje mera carinskog nadzora, pri čemu se izbegava, delimično ili u celini, plaćanje uvoznih dažbina, primena zabrana, odnosno ograničenja ili se pribavljaju pogodnosti protivno odredbama zakona koje primenjuju carinski organi.

Lice sa prebivalištem/sedištem u Srbiji je:
– fizičko lice koje ima prebivalište na teritoriji Srbije;
– pravno lice koje ima sedište, registrovano predstavništvo ili stalnu poslovnu jedinicu na teritoriji Srbije.

Lični prtljag uglavnom obuhvata predmete odevanja, lične higijene, ishrane, raznu tehničku robu, sportske rekvizite, lekove i sl. To su, zapravo, predmeti potrebni za putovanje, a njihova neophodnost ceni se u svakom konkretnom slučaju, na osnovu godišnjeg doba, zanimanja, svrhe i trajanja putovanja itd.

Nosilac odobrenja je lice koje je dobilo određeno odobrenje u carinskom postupku.

Ovlašćeni carinski službenik je lice zaposleno u Upravi carina koje obavlja poslove u skladu sa odredbama Carinskog i drugih zakona, kao i u skladu sa ovlašćenjima prenetim od direktora.

Pariteti isporuke su međunarodna pravila za tumačenje trgovačkih termina u unutrašnjoj i međunarodnoj trgovini, koji definišu: cenu koju plaća kupac, stranu koja snosi troškove prevoza i dopreme, stranu koja snosi rizik (osiguranje robe). Pariteti se revidiraju na svakih deset godina, a na snazi su trenutno pariteti INCOTERMS 2010, kojih ima ukupno 11.

Posredni zastupnik je pravno lice registrovano za poslove međunarodne špedicije i upisano u poseban registar zastupnika kod Uprave carina. Posredni zastupnik je dužan da vodi evidenciju o svim radnjama koje preduzima kao posredni zastupnik pred carinskim organima, a na način koji odredi Uprava carina.

Potvrda o fitosanitarnom pregledu jeste potvrda koju izdaje nadležni državni organ (Ministarstvo poljoprivrede) kao dokaz da sadržaj pošiljke ispunjava uvozne propise dostavne destinacije. Potvrda garantuje da je sadržaj pošiljke ispitan i da ne sadrži opasne štetočine i biljne bolesti.

Potvrda o poreklu je poseban dokument koji dokazuje da roba koja se transportuje zaista vodi poreklo iz određene zemlje. Ova potvrda takođe može u prilogu da ima deklaraciju proizvođača, dobavljača, izvoznika ili bilo koga ko je kompetentan da garantuje poreklo robe.

Privatno skladište je carinsko skladište namenjeno skladištenju robe držaoca skladišta.

Privremeni uvoz je carinski odobren postupak u okviru kog se strana roba koristi u zemlji uz obavezu ponovnog izvoza u neizmenjenom stanju, osim zbog neuobičajenog smanjenja vrednosti zbog njene upotrebe. Na privremeno uvezenu robu ne plaća se carina ili se plaća po sniženoj stopi i na nju se ne primenjuju mere komercijalne politike (spoljnostrgovinska ograničenja), osim ako posebnim propisima nije drugačije regulisano.

REF 4 je obrazac koji strani državljanin popunjava ukoliko želi povraćaj PDV-a za robu u vrednosti preko 150 evra u dinarskoj protivvrednosti. Uz obrazac koji popunjava prodavac, potrebno je da se prilože i originalni računi, kao i pasoš na uvid. Povraćaj PDV-a može da se traži u roku od tri meseca od dana kupovine.

Rezidenti su sva fizička i pravna lica, preduzeća ili organizacije koje nemaju status pravnog lica, koji prema zakonodavstvu jedne od država strana u njoj podležu oporezivanju po osnovu prebivališta, stalnog mesta boravka, sedišta, registracije. Međutim, ovaj pojam ne obuhvata lica koja u državi strani podležu samo oporezivanju prihoda ostvarenog od postupaka koji nisu u vezi s dobijanjem i (ili) prodajom robe.

Roba poreklom iz određene države, odnosno zajednice država, u skladu sa zakonom obuhvata:
1) robu u celini proizvedenu u toj državi;
2) robu koja je u dovoljnoj meri prerađena u toj državi.

Skrivena roba je roba koja nije prijavljena carinskom organu koja se prenosi ili prevozi tako da sprečava ili otežava prepoznavanje ili otkrivanje prilikom uobičajenog pregleda koji vrši carinski organ.

Slobodna zona je prostor isključen iz carinske teritorije jedne države, na kome se obavlja niz privrednih aktivnosti, kao što su proizvodnja, dorada, prerada, ambalažiranje, transportne usluge, usluge smeštaja, skladištenja i drugi poslovi. U zoni se nalaze i carinske ispostave, špediterske ispostave, preduzeća za kontrolu kvaliteta i kvantiteta.

Stavljanje robe u slobodan promet podrazumeva okončanje propisanih postupaka u vezi sa uvozom robe, kao i naplatu svih propisanih uvoznih dažbina, poreza, akciza i drugih naknada. Time strana roba stiče status domaće robe.

Strana roba je roba koja nije definisana kao domaća roba, kao i domaća roba koja je izneta iz carinskog područja.

Špedicija se najčešće odnosi na postupak carinjenja i to uglavnom na slučajeve kada treće lice obavlja špediterske usluge za pošiljoca ili primaoca bilo da je u pitanju carinjenje uvoznih ili izvoznih pošiljaka.

TARIS je skraćenica za Integrisanu tarifu Srbije. Predstavlja bazu podataka Carinske tarife Srbije i zakona, propisa, i podzakonskih akata Republike Srbije koji tretiraju robu pri uvozu, odnosno izvozu, formiranu povezivanjem tarifnih oznaka sa merama komercijalnog zakonodavstva, merama agrarne politike, uvoznim/izvoznim zabranama, restrikcijama, kvantitativnim ograničenjima, tarifnim kvotama i preferencijalima…kodifikovano na način na koji se kodifikuje u Integrisanoj tarifi EU – TARIK (TARif Integre Communautaire).

Osnovni elementi TARIS baze su:
• mere;
• nomenklatura;
• dodatni kodovi;
• geografska područja;
• fusnote;
• zakonodavstvo i dr.

TIR karnet (franc. Transport International par la Rout) je carinski dokument kojim se pojednostavljuju carinske formalnosti u međunarodnom transportu robe. Nadzor i postupak nad transportnim sredstvima, kontejnerima i robom u režimu TIR karneta određen je “Carinskom konvencijom o međunarodnom prijevozu robe na temelju karneta TIR”. TIR je napravljen da bi maksimalno olakšao međunarodno kretanje roba pod carinskim pečatom.

Tranzit je postupak koji počinje deklarisanjem robe u ulaznoj graničnoj carinarnici ili carinarnici gde je roba prethodno deklarisana, a završava kad se roba, sa odgovarajućim ispravama, dopremi odredišnoj carinarnici.

Uvoz je termin koji se koristi za označavanje unosa proizvoda, usluga ili poslovnih subjekata koji dolaze izvan države. Uvoz predstavlja deo spoljnotrgovinske razmene. Suprotan proces (iznošenje) označava se terminom izvoz.

Uvozne dažbine obuhvataju carinu i druge dažbine koje imaju isto dejstvo, koje se plaćaju pri uvozu robe.

Zeleni kontrolni prolaz je prolaz na graničnom prelazu koji mogu da koriste putnici bez robe koja podleže plaćanju uvoznih dažbina.

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com