Novi biometrijski pasoši

Novi biometrijski pasoši

Za izdavanje BIOMETRIJSKOG PASOŠA potrebno je:

– važeća lična karta – na uvid;
– izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci, original – na uvid (samo kod istovremenog podnošenja zahteva za izdavanje lične karte i zahteva za izdavanje pasoša );
– uverenje o državljanstvu -ne starije od šest meseci, original – na uvid, samo kod prvog izdavanja putne isprave ;
– NIJE OBAVEZNO, ali po želji građana može se priložiti i fotografija veličine 5x5cm (“en face”, na jednobojnoj sivoj pozadini)
– putna isprava čiji je rok važenja istekao ili ne može služiti svojoj nameni – na uvid;
– dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša:

obrazac pasoša:
primalac
br. žiro računa
3.000,00
Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
980-333-07
sa pozivom na broj 07007965
(isti za teritoriju R Srbije)

Molimo Vas da proverite cenu u najbližoj stanici policije

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, član 2. tačka 7. propisano je da se na zahtev za izdavanje pasoša ne plaća taksa.*

(*Čl. 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama – “Sl. glasnik R Srbije” br.54/09, u “Tarifi republičkih administrativnih taksi, Odeljak A – Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji, Tarifni broj 1, Napomena”, kojom su predviđeni spisi i radnje u upravnom postutpku za koje se ne plaća taksa na podneti zahtev, izvršena je dopuna tačkama 6. i 7. Tačkom 7. propisano je da se na zahtev za izdavanje pasoša ne plaća taksa u iznosu od 200,00 dinara)

O zahtevu za izdavanje pasoša nadležni organ je dužan da reši u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

U izuzetno hitnim slučajevima (potreba za hitnim lečenjem u inostranstvu, obaveštenje o smrti ili teškoj bolesti člana uže porodice, neodložan službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga, ako su uz zahtev priloženi dokazi koji potvrđuju razloge hitnosti, nadležni organ je dužan da putnu ispravu izda najkasnije u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahteva

***

Narodna skupština Republike Srbije je 22. 12. 2008. godine, usvojila Zakon o izmeni Zakona o putnim ispravama, kojim se rok važenja pasoša izdatih na starom obrascu produžava do 31. 12. 2009. godine.

***

1. Kada građani istovremeno podnose zahtev za izdavanje biometrijske lične karte i pasoša, a pri tome ne menjaju ništa od ličnih podataka ili prebivalište, uz odgovarajuće dokaze o uplati potrebno je da prilože:

– ličnu kartu ili drugu važeću ispravu – na uvid,
– uverenje o državljanstvu Republike Srbije – ne starije od šest meseci, original na uvid,
– izvod iz matične knjige rođenih (u slučaju promene prezimena prilikom sklapanja braka i izvod iz matične knjige venčanih) – original na uvid,
– fotografiju veličine 5h5 cm, ne stariju od šest meseci, sa jednobojnom sivom pozadinom – ”en face”, za lice kome se prvi put izdaje biometrijska lična karta,

2. Kada građani koji su već dostavili sve što je potrebno prilikom izdavanja biometrijske lične karte, ili je već imaju, podnose zahtev za izdavanje biometrijskog pasoša, uz odgovarajuće dokaze o uplati potrebno je da prilože:

– važeću biometrijsku ličnu kartu – na uvid ili potvrdu o predatom zahtevu za izdavanje biometrijske lične karte na uvid,

3. Kada građani koji su već dostavili sve što je potrebno za izdavanje biometrijskog pasoša ili ga već imaju, a predaju zahtev za izdavanje biometrijske lične karte, potrebno je da uz odgovarajuće dokaze o uplati prilože:

– važeći dokument sa slikom,
– izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih, ukoliko je došlo do promene bračnog statusa i prezimena ili do promene imena,
– potvrdu o predatom zahtevu za pasoš,

*** ukoliko je promenjena adresa stana ili prebivališta – potrebno je uz čitko popunjen zahtev za prijavu – odjavu prebivališta ili promenu adrese stana priložiti dokaz o pravnom osnovu korišćenja stana sa adrese na koju se podnosilac zahteva prijavljuje (ugovor o kupoprodaji ili ugovor o korišćenju stana overen u sudu, (ili) vlasnički list, (ili) rešenje o kućnom broju) i dokaz o uplati u iznosu od 200,00 dinara na ime republičke administrativne takse.

MALOLETNOM licu za pasoš je potrebno:

Za maloletna ili poslovno nesposobna lica, zahtev za izdavanje putne isprave podnosi jedan od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj.

Izuzetno putna isprava će se izdati i bez saglasnosti iz stava 1. ovog člana u sledećim slučajevima:

1. ako se jedan od roditelja vodi kao nestalo lice;
2. ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili boravišta;
3. ako je jedan od roditelja umrlo lice;
4. ako je jednom od roditelja odlikom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili je odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo, nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja.

MALOLETNOM LICU – KADA SU RODITELJI RAZVEDENI za pasoš je potrebno:

– prisustvo roditelja – staratelja i pisana i (u sudu ili opštini) overena saglasnost drugog roditelja. Ukoliko je drugi roditelj nedostupan ili sprečen da dođe, potrebno je konsultovati nadležni Centar za socijalni rad od koga se dobija potrebni dokument.
– ostali prilozi su isti kao u prethodnom slučaju
– novi Zakon o putnim ispravama ne predviđa mogućnost upisivanja deteta u biometrijski pasoš roditelja.


Izdavanje pasoša U DIPLOMATSKO – KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA SRBIJE

O zahtevu za izdavanje pasoša koji je podnet preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije organ nadležan za izdavanje pasoša dužan je da reši u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva.

Putnu ispravu preuzeće lično podnosilac zahteva, odnosno zakonski zastupnik ili lice koje on ovlasti.

Prilikom preuzimanja urađene putne isprave, prethodni pasoš se poništava i vraća imaocu.

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com