SAJT VIZNI REŽIM MOJE PUTOVANJE AMBASADE AMBASADE SRBIJE DOKUMENTA, ZAKONI I PROPISI INFORMACIJE IZRADA SAJTA
SAJT VIZNI REŽIM MOJE PUTOVANJE AMBASADE AMBASADE SRBIJE DOKUMENTA, ZAKONI I PROPISI INFORMACIJE IZRADA SAJTA

Autor Tema: Uslovi za izdavanje odobrenja za privremeni boravak  (Pročitano 5312 puta)

Van mreže Simon

  • Global Moderator
  • *****
  • Poruke: 706
  • Karma: +2/-0
Uslovi za izdavanje odobrenja za privremeni boravak
« poslato: Decembar 15, 2009, 09:19:11 posle podne »
Za podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka neophodno je priložiti:

• važeću putnu ispravu
• prijavu stana
• dve fotografije (4h3cm, u boji, anfas)
• popunjene formulare (u tri primerka)
• dokaz o uplaćenoj taksi na podnesak i taksi na boravak

Strancu se može odobriti privremeni boravak ako uz zahtev priloži dokaz:

1. da ima dovoljna sredstva za izdržavanje;
2. da je zdravstveno osiguran;
3. o opravdanosti zahteva za privremeni boravak u skladu sa svrhom privremenog boravka koji se može odobriti strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana.

U zavisnosti od osnova boravka, kao dokaz o opravdanosti zahteva, potrebno je priložiti i sledeću dokumentaciju:

3.1. Osnivanje preduzeća, predstavništva ili banke, odnosno za lica upisana u rešenje o registraciji preduzeća, predstavništva ili banke

•  rešenje o registraciji
• potvrda poslovne banke o prometu na računu;

3.2. Osnivanja odnosno vlasništvo samostalne radnje (trgovinske, zanatske, ugostiteljske i sl.) ili agencije

• rešenje o registraciji

3.3. Konsignacija, ugovor o poslovnoj kooperaciji, ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji i prenosa tehnologija

• rešenje o registraciji domaćih preduzeća
• ugovor o saradnji između stranog i domaćeg pravnog lica
• uput ili delegacija firme koja ga šalje (original i prevod ovlašćenog sudskog tumača)

3.4. Zasnivanje radnog odnosa

• rešenje o registraciji preduzeća ili drugog pravnog lica u kojem stranac zasniva radni odnos
• ugovor o radu ili ugovor o delu
• mišljenje Nacionalne službe za zapošljavanje kada se radni odnos zasniva prvi put ili rešenje Nacionalne službe kojim se odobrava zasnivanje radnog odnosa.

3.5. Za državljane bivših republika SFRJ koji su radni odnos zasnovali kao domaći državljani

• foto-kopija radne knjižice uz stavljanje na uvid originala
• uverenje o zaposlenju
• rešenje o registraciji preduzeća osim ako je stranac zaposlen u javno-komunalnom preduzeću

3.6. Vršenja privremenih i povremenih poslova (do 90 dana)

• ugovor o radu ili delu sa pravnim ili fizičkim licem koje poseduje seosko domaćinstvo koje mu je osnovni izvor prihoda.
• rešenje o registraciji pravnog lica ili u slučaju ugovora sa fizičkim licem uverenje da je poljoprivreda osnovna delatnost tog lica.

3.7. Strani sportisti

• rešenje o registraciji kluba
• ugovor o angažovanju overen u nadležnom sportskom savezu

3.8. Brak sa državljaninom Repubike Srbije

• izvod iz Matične knjige venčanih, ne stariji od šest meseci
• uverenje o zaposlenju ili drugi dokaz o sredstvima za izdržavanje
• proveru državljanskog statusa našeg državljana

3.9. Vanbračna zajednica sa državljaninom Repubike Srbije

• uverenje o slobodnom bračnom stanju za oba lica (za državljanina Srbije je dovoljan izvod iz Matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci)
• overena izjava dva svedoka da su u vanbačnoj zajednici ili ukoliko imaju zajedničku decu izvodi iz Matične knjige rođenih,
• uverenje o zaposlenju ili drugi dokaz o sredstvima za izdržavanje
• proveru državljanskog statusa našeg državljana

3.10. Srodstvo sa državljaninom Repubike Srbije

• dokaz o srodstvu sa našim državljaninom (izvod iz Matične knjige rođenih, izvod iz Matične knjige venčanih i dr.)
• proveru državljanskog statusa našeg državljana

3.11. Privatna poseta

• proveru državljanskog statusa našeg državljana
• garancija domaćeg državljanina i dokaz o posedovanju sredstava za izdržavanje
• dokaz o vlastitim sredstvima za izdržavanje ukoliko garanciju ne daje naš državljanin

3.12.Član porodice stranca na privremenom boravku

• dokaz o srodstvu sa strancem na boravku (izvod iz Matične knjige rođenih, izvod iz Matične knjige venčanih, potvrda Ambasade i dr. sa prevodom sudskog tumača. Članovima porodice smatraju se bračni drugovi, njihova deca i eventualno roditelji).

3.13. Akreditovani novinari

• akreditacija Ministarstva kulture

3.14. Angažovanje u NVO (NGO)

• pismo kojim MSP potvrđuje da je upoznat sa delatnošću NVO
• ugovor o radu ili pismo NVO da je stranac angažovan kao volonter

3.15. Strani sveštenici

• dokaz o registraciji crkve ili pismo podrške Ministarstva vera, kao i NVO ako ta verska zajednica nije registrovana
• ugovor o radu ili pismo crkve da je stranac angažovan na verskim poslovima ili radi verske službe

3.16. Školovanje – studiranje – učenje jezika

• potvrda fakulteta ili škole koju stranac pohađa

3.17. Obuka i praksa

• rešenje o registraciji preduzeća gde se obavlja obuka, odnosno praksa
• uverenje ustanove koja organizuje obuku ili praksu, sa tačnim datumima početka i završetka
• ugovor ili uverenje o obavljanju obuke i prakse

3.18. Visokostručna specijalizacija

• potvrda nadležne institucije ili organizacije o specijalističkim studijama sa navedenim rokom trajanja specijalizacije

3.19. Zapošljavanje lektora i profesora na univerzitetu

• ugovor o radu i dopis fakulteta

3.20. Rad u stranom DKP i privatna poseta osoblju stranog DKP

• dopis Ambasade sa tačno navedenim podacima o radnom mestu na kome je stranac angažovan i trajanju njegovog angažovanja potpisan od strane šefa DKP ili dopis u kome je obrazložen razlog i dužina trajanja privatne posete.

3.21. Lečenje

• dokaz o sredstvima za lečenje i izdržavanje ukoliko troškovi lečenja nisu unapred izmireni
• dopis zdravstvene ustanove sa ličnim podacima stranaca, predviđenom dužinom trajanja lečenja i načinom izmirenja međusobnih finansijskih obaveza

3.22. Službenici međunarodnih institucija (Svetska banka, MMF...) i konsultantskih firmi angažovani na realizaciji projekata u saradnji sa drugim državnim organima

• dopis nadležnog ministarstva sa pozivom na broj i datum ugovora o donaciji ili drugog sporazuma sa obrazloženjem o potrebama angažovanja stranca i rokom trajanja

3.23. Imovina nad stambenim ili poslovnim objektom

• dokaz o posedovanju imovine


 

SAJT VIZNI REŽIM MOJE PUTOVANJE AMBASADE AMBASADE SRBIJE DOKUMENTA, ZAKONI I PROPISI INFORMACIJE IZRADA SAJTA