Dijaspora se kiti novim pasošima

Dijaspora se kiti novim pasošima

ODGOVARAJUĆA DOKUMENTA POTREBNA ZA IZDAVANJE BIOMETRIJSKIH PASOŠA:

– Uverenje o državljanstvu (da nije starije od šest meseci; za građane u inostranstvu toleriše se i do godinu dana; original na uvid).
– Domaći izvod iz MK rođenih (da nije starije od šest meseci; za građane u inostranstvu toleriše se i do godinu dana; original na uvid).
– Poželjno je da stranka priloži digitalnu fotografiju 5×5 cm (“en face”, na jednobojnoj sivoj pozadini) – nije obavezno.
– Dokument koji dokazuje identitet podnosioca zahteva (na uvid): plavi pasoš, lična karta ili vozačka dozvola izdata u Srbiji.

KADA KRENE IZDAVANJE BIOMETRIJSKIH PASOŠA NEĆE SE MOĆI PRIMATI ZAHTEVI ZA SLEDEĆA LICA:

– koja nemaju JMBG (jedinstveni matični broj građana),
– novorođena deca u inostranstvu dok se ne reguliše prijava rođenja, izvrši prijava prebivališta i odredi JMBG,
– koja sklope brak pred inostranim organom i obrate se za izdavanje PI radi promene prezimena – dok se u matičnoj službi ne evidentira promena prezimena,
– koja su primljena u državljanstvo Republike Srbije, a ne poseduju JMBG.

Taksa za izdavanje pasoša iznosi 51 evro.

Procedura obrade zahteva i izdavanja putne isprave, ukoliko je podnosilac zahteva priložio sva potrebna dokumenta, traje do 60 dana (putne isprave se izrađuju u Republici Srbiji).

Dosadašnje, plave putne isprave, izdavaće se samo u hitnim slučajevima državljanima Republike Srbije koji još ne ispunjavaju uslove za dobijanje biometrijske putne isprave ili čekaju na rešavanje podnetog zahteva a u međuvremenu trebaju hitno da putuju, pod uslovom da ispunjavaju sve zakonom propisane uslove za dobijanje plave putne isprave.

O Goca

Saradnik sajta Avionom.com