Carina – korisne informacije

Carina – korisne informacije

Carina predstavlja obavezu uvoznika-izvoznika da, u momentu kada roba prelazi nacionalnu granicu, plati propisanu sumu novca u korist države.

Carina predstavlja vrstu posrednog poreza koji se naplaćuje kada roba prelazi carinsku liniju. Cilj carine nije da poveća državni prihod, već zaštita domaće proizvodnje, naročito one koja tek počinje da se razvija.

Putnici

• Fizička lica ne mogu uvoziti i izvoziti robu trgovačkog karaktera.
• Fizička lica ne mogu uvoziti i izvoziti oružje i municiju.
• Fizička lica ne mogu u pošiljkama iz inostranstva primati lekove za ličnu upotrebu.
• Predmeti od umetničkog, istorijskog i arheološkog značaja (dobra koja uživaju prethodnu zaštitu) mogu se izvoziti-iznositi na osnovu dozvole/rešenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture (osim za publikacije) i Narodne bibklioteke Srbije (za publikacije).
Predmeti od umetničkog, istorijskog i arheološkog značaja (dobra koja uživaju prethodnu zaštitu) sa teritorije AP Vojvodine mogu se izvoziti-iznositi na osnovu dozvole/rešenja Pokrajinskog sekretarijata za kulturu.
Kulturna dobra sa cele teritorije Republike Srbije mogu se izvoziti-iznositi samo na osnovu odobrenja (dozvole) Ministarstva kulture Republike Srbije.

Postupak iznošenja napred navedene robe u putničkom prometu bliže je objašnjen Aktom Uprave carina broj; 148-03-030-03-4/2012 od 25.01.2012.godine.

• Radio stanice – amaterske, mogu se uvoziti samo uz prethodno pribavljenu dozvolu nadležnog organa (Republička agencija za elektronske komunikacije).
• Strana lica predmete nasleđene u našoj zemlji mogu izneti i izvesti pod uslovom reciprociteta.
• Fizička lica (i domaća i strana) motorna vozila uvoze pod istim uslovima (da vozilo ispunjava standard “Euro 3”).
• Motorna vozila se nikada ne carine po takozvanom skraćenom postupku već isključivo po redovnom postupku.
• U postupku carinjenja motornih vozila ne može se primeniti jedinstvena carinska stopa (bez obzira na njihovu vrednost), već se ista carine po stopi navedenoj u Carinskoj tarifi.
• Lovačko oružje i municiju (u odgovarajućoj količini) mogu privremeno uneti u našu zemlju domaći i strani državljani samo kada dolaze u organizovani lov (u organizaciji Lovačkog saveza ili drugih za to ovlašćenih organizacija).
• Lovci – turisti ulovljenu divljač i trofeje divljači mogu izneti iz zemlje i staviti ih u promet samo ako je za tu robu izdata propratnica (za divljač), odnosno trofejni list (za trofej).

Životinje (kućni ljubimci)

U „Sl. glasniku RS“, broj 11 od 22.02.2011. godine objevljen je Pravilnik o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (serifikata) za te pošiljke (u daljem tekstu: Pravilnik), a koji je stupio na snagu 02.03.2011. godine.

Članom 2. Pravilnika utvrđeno je na koje vrste kućnih ljubimaca se odnose odredbe istog, dok su odredbama člana 4-8. Pravilnika propisani uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit.

Takođe, Pravilnikom su propisani izgled i sadržina obrasca uverenja (sertifikata) za kućne ljubimce koji su odštampani uz isti i čine njegov sastavni deo.
U skladu sa navedenim pri nekomercijalnom kretanju kućnih ljubimaca (koje u skladu sa odredbama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju mogu da uvoze, izvoze ili sa njima tranzitiraju kroz našu zemlju fizička lica) i to pasa, mačaka i krznašica, isti moraju biti trajno obeleženi na propisan način i mora ih pratiti dokumentacija propisana odredbama Pravilnika.
Kućne ljubimce-ostale životinje (iz člana 2. tačka 3. Pravilnika) mora pratiti dokumentacija, odnosno uverenje (sertifikat) kojim se potvrđuje da su ispunjeni veterinarsko-sanitarni uslovi za njihovo nekomercijalno kretanje.
(Akt Uprave carina broj 148-03-030-01-70/2011 od 07.03.2011. godine)

Nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca
U „Sl. glasniku RS“, broj 60 od 06.06.2014. godine objavljen je Pravilnik o izmenama
i dopunama Pravilnika o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje
nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja
(sertifikata) za te pošiljke, koji stupa na snagu dana 14.06.2014. godine.. S tim u vezi
ukazujemo na sledeće:

Nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca je svako premeštanje kućnih ljubimaca
koji nisu namenjeni za prodaju ili drugi vid prenosa trećim licima, a koje
podrazumeva premeštanje kućnih ljubimaca, odnosno njihovo unošenje ili ponovno
iznošenje, tranzit, iznošenje ili ponovno unošenje na područje Republike Srbije, u pratnji
vlasnika ili drugog odgovornog lica koje je ovlašćeno od strane vlasnika.
Kućni ljubimci su životinjske vrste iz člana 2. Pravilnika o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit,
kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke („Sl. glasnik RS“,
11/11 i 60/14) koje za vreme nekomercijalnog kretanja prati njihov vlasnik ili druga
odgovorna osoba, ovlašćena od vlasnika.

Pasoš je identifikacioni dokument kućnog ljubimca koji sadrži podatke o vlasniku ili
držaocu životinje, ime životinje, njen datum rođenja, rasu, pol, mikročip, vakcinacije,
dijagnostička ispitivanja i ostale podatke o životinji u skladu sa propisom kojim se
uređuje način obeležavanja i registracije određenih kućnih ljubimaca i kojim se
omogućuje kontrola porekla i zdravstvenog stanja kućnog ljubimca.

Uverenje (sertifikat) je međunarodna veterinarska potvrda, koja se može izdavati u
pisanoj ili elektronskoj formi, a kojom se potvrđuje zdravstveni status zemlje,
zdravstveno stanje kućnih ljubimaca i ostali veterinarsko sanitarni uslovi koji moraju biti
ispunjeni radi omogućavanja kretanja kućnih ljubimaca u međunarodnom prometu.
Odredbama člana 4.-8. Pravilnika o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih
ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini
obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke („Sl. glasnik RS“, 11/11 i 60/14) propisani
su uslovi pod kojima se vrši nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije
potrebno rešenje za uvoz i tranzit.

Takođe, u članu 8. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za
nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit,
kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke („Sl. glasnik RS“,
60/14) navedeno je da se Prilozi 1-5, koji su odštampani uz Pravilnik o uslovima za
nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit,
kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke („Sl. glasnik RS“,
11/11) i čine njegov sastavni deo, zamenjuju novim Prilozima 1-5, koji su odštampani
uz Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za nekomercijalno kretanje
kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini
obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke („Sl. glasnik RS“, 60/14) i čine njegov
sastavni deo.

Sprovođenje odgovarajućeg carinskog postupka, kada je reč o nekomercijalnom
kretanju kućnih ljubimaca, carinarnice će i dalje vršiti na način kako je i objašnjeno u
ranijim aktima ove Uprave koji se odnose na predmetnu materiju (pre svega, akti 148-03-
030-01-70/2011 od 07.03.2011. godine, 148-03-030-01-70/2/2011 od 06.04.2011. godine i 148-03-030-01-157/2012 od 08.11.2012. godine-u odeljku Nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca preko državne granice, str.8.), imajući pri tom u vidu i sve navode iz ovog akta.
(Akt Uprave carine 148-03-030-01-252/2014 od 11.06.2014. godine)

Male količine bilja koja uvoze fizička lica

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 48 od 01.07.2011. godine, objavljen je Pravilnik o načinu i uslovima za uvoz malih količina bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata i o određivanju malih količina za pojedine vrste bilja i biljnih proizvoda (u daljem tekstu: Pravilnik), koji stupa na snagu 09.07.2011. godine.

Ovim Pravilnikom bliže su propisani način i uslovi za uvoz malih količina bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata i određene male količine za pojedine vrste bilja i biljnih proizvoda za koje nije obavezan fitosanitarni pregled.

Male količine bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata uvoze fizička lica prilikom ulaska u Republiku Srbiju, u skladu sa zakonom. Iste se mogu uvesti ako:

1. su poreklom iz evropskih zemalja;
2. se koriste u neindustrijske i nekomercijalne svrhe ili za konzumaciju tokom putovanja, odnosno ako se uvoze u količinama propisanim čl. 4. Pravilnika;
3. nema opasnosti od širenja štetnih organizama.
Male količine bilja i biljnih proizvoda, shodno čl. 4. Pravilnika, su:
1. do pet kilograma plodova svežeg voća i povrća (isključujući krtole krompira);
2. jedan buket ili venac od rezanog cveća i delova bilja;
3. do 100 g ili do pet pakovanja semena cveća i povrća u originalnom pakovanju;
4. do tri kilograma lukovica i gomolja ukrasnog bilja;
5. do tri sobne biljke i lončanice (isključujući bonsai);
6. do deset balkonskih biljaka i neodrvenjenih ukrasnih grmova.
(Akt Uprave carina broj 148-03-030-03-21/2011 od 06.07.2011. godine)

Carinska kontrola

Carinska kontrola

Primena novih carinskih propisa Rumunije u putničkom prometu

Aktom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije-Direkcija policije-Uprava granične policije, 03/9 broj: 28-548/13-1 od 18.11.2013. godine, kao i aktom Ambasade Republike Srbije u Bukureštu, broj K-308-3/2013 od 19.11.2013. godine, informisani smo da je dana 15.11.2013. godine stupila na snagu Naredba Ministarstva javnih finansija Rumunije, Nacionalne agencije za fiskalnu administraciju, a koja se odnosi na količinu dobara koja može da se unese u Rumuniju iz Republike Srbije, kao i drugih zemalja koje nisu članice Evropske unije, i to jedanput u toku perioda od 7 (sedam) dana.

Navedena ograničenja odnose se na sledeća dobra:
1. Cigarete-najviše 40 cigareta
2. Duvan-najviše 250 gr
3. Alkohol preko 22 stepena jačine-najviše 1 litar
4. Alkohol ispod 22 stepena jačine-najviše 2 litra
5. Vino-najviše 4 litra
6. Pivo.najviše 16 litara
7. Јestivo suncokretovo ulje-najviše 1 litar
8. Šećer-najviše 1 kg
9. Brašno-najviše 15 kg
10. Mekinje-najviše 15 kg
11. Sveže voće i povrće-ukupno najviše 1 kg
12. Aranžirano cveće ili buketi-najviše 1 komad
13. Pogonsko gorivo-najviše kapacitet rezervoara
14. Semenska roba, osim za krompir-najviše 500 gr
15. Razna semena u originalnom pakovanju, osim za krompir-najviše 5 gr
16. Saksije sa biljkama-najviše 1 komad

Napred navedeno odnosi se na postupanje carinskih organa Rumunije, na svojim graničnim prelazima, a sprovodiće se na taj način što će svaki putnik na ulazu u Rumuniju, bez obzira na državljanstvo, prilikom carinske kontrole biti u obavezi da popuni obrazac (Izjava o nekomercijalnoj robi) koji će mu radnici rumunske carine uručiti.

Imajući u vidu da je primena navedenih mera izazvala velike probleme i gužve na graničnim prelazima, dobrim delom zbog nedovoljne spremnosti nadležnih rumunskih organa, Nacionalna uprava poreza Rumunije donela je odluku da se navedene mere privremeno suspenduju, odnosno da se sa njihovom primenom ponovo počne 01.12.2013. godine.
Napred izneto dostavljamo vam radi upoznavanja i blagovremenog informisanja putnika (posebno putnika koji državnu granicu prelaze preko graničnih prelaza sa Rumunijom).
Napomena: Carinarnice su i dalje dužne da carinsku kontrolu putnika i robe u putničkom prometu sprovode u skladu sa propisima koji se primenjuju na carinskom području Republike Srbije, a na način objašnjen u aktu ove Uprave, broj: 148-03-030-01-157/2012 od 08.11.2012.godine.
(Akt Uprave carina 148-03-030-01-421/4/2013 od 21.11.2013.godine)

O Simon

Osnivač sajtova: www.Avionom.com, www.Dijetica.com, www.Rentiranje.com, www.EUMediaGroup.com